1
Krok
Dane osobowe
2
Krok
Podsumowanie
   

System Platforma - Logowanie

Formularz kontaktu z doradcą

  Dane osobowe

  • Rezydent
   Nierezydent

  Dokument tożsamości

  • (rrrr-mm-dd)

  Dane firmy

  • Z siedzibą w RP
   Z siedzibą poza RP

  Jestem zainteresowany

  Miejsce spotkania

  Punkt Obsługi Klienta:

  Zobacz godziny otwarcia POK

  Zgody

  Zgoda na przekazywanie informacji dot. obsługi zleceń, umów, zmian w regulaminach i zasadach świadczenia przez Xelion usług (wybór trwałego nośnika) Szczegóły

  Zgadzam się na przekazywanie Informacji na wskazany Xelion i zarejestrowany przez Xelion adres e-mail.

  TAK: Informacje będą przekazywane w formie elektronicznej (informacje dotyczące zasad przekazywania przez Xelion Informacji drogą elektroniczną oraz ich bezpieczeństwa dostępne są na www.xelion.pl/zastrzezenia-prawne)
  NIE: Informacje będą przekazywane wyłącznie w formie papierowej. Z uwagi na konieczność niezwłocznego dostarczenia klientowi informacji obsługa zleceń nie będzie możliwa poprzez zdalne kanały komunikacji.

  Poprzez "Informacje" rozumie się:
  • informacje o: (i) zmianach warunków umowy, w tym regulaminu świadczenia usług, (ii) Xelion i świadczonych przez Xelion usługach oraz zabezpieczeniach instrumentów finansowych lub środków pieniężnych Klienta, (iii) instrumentach finansowych i ryzyku, (iv) kosztach i powiązanych opłatach,
  • informacje, które Xelion zobowiązany jest przekazać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  • informacje i komunikaty związane z obsługą moich transakcji przewidziane regulaminem świadczenia danej usługi maklerskiej i związane ze świadczeniem przez Xelion tej usługi maklerskiej na rzecz Klienta.

  Zgoda na otrzymywanie przez Xelion i przekazywanie do Xelion informacji objętych tajemnicami prawem chronionymi Szczegóły

  W celu umożliwienia Xelion świadczenia na moją rzecz usług w zakresie prezentacji informacji o inwestycjach dokonywanych przeze mnie za pośrednictwem Xelion w Instytucjach Finansowych oraz badania opinii i satysfakcji klientów:
  • wyrażam zgodę na występowanie oraz otrzymywanie przez Xelion od Instytucji Finansowych oraz
  • jednocześnie upoważniam Instytucje Finansowe do przekazywania Xelion
  wszelkich informacji stanowiących tajemnicę prawem chronioną, w tym informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy prawo bankowe oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

  Powyższe dotyczy w szczególności:
  (1) informacji związanych z negocjowaniem, zawieraniem, wykonywaniem oraz rozwiązywaniem umów z Instytucjami Finansowymi, których jestem lub będę stroną, (2) składanymi przeze mnie zleceniami nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rynku wtórnym lub pierwotnym, (3) informacji dotyczących dokonywanych przeze mnie czynności dot. instrumentów finansowych (transakcji) oraz (4) informacji o saldach rejestrów, ewidencji lub rachunków prowadzonych na moją rzecz przez Instytucje Finansowe,
  w związku z inwestycjami dokonywanymi przeze mnie za pośrednictwem lub przy udziale Xelion.

  Poprzez "Instytucje Finansowe" rozumie się fundusze inwestycyjne i zarządzające nimi towarzystwa funduszy inwestycyjnych/spółki zarządzające, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, banki lub inne podmioty działające na rynku finansowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim, z którymi Xelion współpracuje lub będzie współpracować na podstawie stosownych umów.

  Zgoda na kontaktowanie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail) w celach marketingowych Szczegóły

  Zgadzam się na wykorzystanie przez Xelion środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu przesyłania mi informacji handlowo-marketingowych związanych z Xelion (np. o nowościach w ofercie produktowej, nowych usługach, o spotkaniach edukacyjnych lub konferencjach), a także składania mi propozycji zawarcia umów z Instytucjami Finansowymi za pośrednictwem Xelion.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 22 565 49 49
Infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00