1
Krok
Dane osobowe
2
Krok
Dane Dostępowe
3
Krok
Podsumowanie
   

System Platforma - Logowanie

Formularz otwarcia rachunku maklerskiego

  Dane osobowe

  • (rrrr-mm-dd)

   • (rrrr-mm-dd)
   • (rrrr-mm-dd)

   • (rrrr-mm-dd)
   • (rrrr-mm-dd)

   Adres zameldowania

   • POLSKA

   Adres korespondencyjny

   • Sposób przekazywania informacji ex-ante
    e-mail
  Zgoda na przekazywanie informacji drogą elektroniczną Szczegóły

  Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 107, 02-595 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061809, (zwaną dalej „Xelion”) za pośrednictwem strony internetowej www.xelion.pl informacji, które zgodnie z przepisami prawa firma inwestycyjna zobowiązana jest przekazywać klientom a które, za ich zgodą, mogą być przekazywane w takiej formie a w szczególności informacji o Xelion i świadczonych przez Xelion usługach. W powyższym celu udostępniam Xelion adres elektroniczny i zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Xelion o jego zmianie, przy czym niniejsze oświadczenie obejmuje także nowy/zmieniony adres elektroniczny a jego podanie nie wymaga zmiany niniejszego oświadczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Xelion informuje, że:
1. przysługuje Panu/Pani prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług maklerskich zawartej z Xelion poprzez pisemne oświadczenie złożone w POK lub wysłane drogą korespondencyjna na adres Xelion,
2. obciążają Pana/Panią koszty korzystania z Internetu w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie usług maklerskich a także koszty przesłania do Xelion podpisanych przez Pana/Panią egzemplarzy tej umowy.

Wniosek otwarcia rachunku dotyczy indywidualnej umowy maklerskiej dla rezydenta Polski.
W przypadku gdy chcesz zawrzeć umowę maklerską wspólną, umowę funduszową lub jesteś nierezydentem prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 22 565 49 49
Infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00